Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU

 

§1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Korzystanie z oferty Biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 2. Z Biblioteki może korzystać każdy z tym, że:

  1. bezpłatnie osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Ślemień,

  2. za kaucją zwrotną (osoby nie będące na stałe zameldowane na terenie Gminy Ślemień).

 3. Warunkiem korzystania z Biblioteki jest zapisanie się oraz posiadanie karty bibliotecznej.

 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  1. zapoznać się z regulaminem Biblioteki

  2. dobrowolnie podać swoje dane, okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

  3. wypełnić kartę zapisu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 5. Przez złożenie podpisu Użytkownik biblioteki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę dla realizacji celów statutowych, oświadczając tym samym, że jest świadomy z przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych osobowych i żądania ich zmiany lub poprawienia.

 6. Użytkownik ma prawo upoważnić jedną pełnoletnią osobę do dokonywania wypożyczeń i zwrotów książek w jej imieniu w . Upoważnienie stanowi zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu. Osoba upoważniona nie może być dłużnikiem Biblioteki.

 7. Za niepełnoletniego Czytelnika do lat 13 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 8. Użytkownik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.

 9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

§2. KAUCJE

 1. Kaucje od Użytkowników pobierane są w następujących przypadkach:

  1. jeśli czytelnik nie jest na stałe zameldowany na terenie Gminy Ślemień. Jest to jednorazowa wpłata zwrotna w kwocie 30 zł za 1 książkę.

  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kaucje w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej ustala bibliotekarz.

 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nie odebrana przez Użytkownika kaucja jest przekazywana na działalność statutową Biblioteki.

   

§3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłużej niż 2 miesiące.

 2. Biblioteka może przedłużyć termin (prolongata)zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

 3. Przedłużenia terminu zwrotu książek można dokonać dwukrotnie, maksymalnie po 30 dni kalendarzowych. Prolongata dokonywana jest osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.

 4. Biblioteka ma prawo odmówić przedłużenia terminu zwrotu:
  a) gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki (również w innych filiach);
  b) w przypadku rezerwacji danych materiałów bibliotecznych przez innego Użytkownika.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie tj. §3 pkt. 1. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.

 6. Do Użytkowników, którzy zalegają ze zwrotem materiałów bibliotecznych, będą wysyłane upomnienia.

 7. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłaty:

  1. za pierwsze wysłane upomnienie 1 zł + koszt nadania upomnienia,

  2. za drugie upomnienia jak w pkt a) oraz 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 8. Użytkownik, który pomimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, zostaje pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

 9. Jeżeli Użytkownik nie zwraca przetrzymywanej książki w dłuższym okresie (ponad 3 miesięcy od daty wysłania II upomnienia) lub odmawia uiszczenia należnych opłat, Biblioteka po ostatecznym pisemnym wezwaniu dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 10. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej książki przed terminem , jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

 11. Na prośbę Użytkownika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zarezerwowane materiały czytelnik powinien odebrać w ciągu 5 dni kalendarzowych.

 12. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki,mapy) korzysta się na miejscu.

 13. Biblioteka na prośbę Użytkownika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada Użytkownik.

 3. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
  a) odkupić takie same lub – po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki – inne materiały biblioteczne przydatne Bibliotece o nie mniejszej wartości,
  b)jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny uzależniony od roku wydania danej pozycji tj.:
  - dla pozycji wydanych do końca 2000 roku jest to kwota 30,00 zł

- dla pozycji wydanych od 2001 roku jest to wartość inwentarzowa książki, nie mniej niż 30,00 zł.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Publiczna Biblioteka w Ślemieniu, ul. Szkolna 1 e-mail: kontakt@bibliotekaslemien.pl

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@bibliotekaslemien.pl

 3. Od 25 maja 2018 roku obwiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe przepisy zwiększają oraz ułatwiają egzekwowanie prawa do prywatności obywateli UE.

 4. Celem przetwarzania danych jest możliwość korzystania z ofert i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 5. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych, w tym :

  - udostępniania zbiorów,

  - egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  - dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami,

  - wykonywania obowiązków statystycznych.

   

 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do korzystania z ofert i usług Gminnej Publicznej Biblioteki w Ślemieniu.

 7. Każdy Użytkownik Biblioteki ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Prawo do usunięcia lub sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przysługuje Użytkownikom, którzy nie mają zobowiązań wobec Biblioteki.

 9. Dane Użytkowników, którzy nie mają zobowiązań wobec Biblioteki, a nie korzystają z jej usług przez okres 5 lat, zostaną trwale usunięte.

 10. W każdej chwili Użytkownikowi Biblioteki przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO lub jego prawnego następny).

§6. SKARGI I WNIOSKI

 1. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania uwag, propozycji, wniosków, zażaleń dotyczących funkcjonowania Biblioteki Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w każdy piątek w godz. 10.00 – 13.00. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 2. Zmiany Regulaminu oraz bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie internetowej Biblioteki oraz w widocznym miejscu w Bibliotece. Po upływie 21 dni po podaniu informacji o zmianach uważa się, że Użytkownik przyjął je do wiadomości.

 3. Sprawy, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem lub sporne, rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.

 

 logo Biuletynu Informacji Publicznej

ePUAP

logo serwisu społecznościowego fb

 

Logo akcji Biblioteka Przyjazna Seniorom

Logo akcji mała książka wielki człowiek

Logo Katalogu on-line

Logo biblioteki internetowej Wolne Lektury

logo serwisu w bibliotece.pl

Logo Biblioteki Narodowej

Projekty:

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Imieniny