Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy nietekstowe(grafiki, zdjęcia, filmy) nie mają dodanego tekstu alternatywnego lub opisów treści
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 
 • brak mapy strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Anna Zyzańska-Pietraszko - dytektor biblioteki
 • E-mail: kontakt@bibliotekaslemien.pl
 • Telefon: 570 990 541

lub

 • Krzysztof Czernek- informatyk
 • E-mail: k.czernek@tenit.com.pl
 • Telefon: 607 109 070

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Skargi i odwołania

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu ul. Krakowska 124 34-323 Ślemień

Główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej usytuowana jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu, zajmuje salę nr 15 na parterze. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Krakowskiej i ma zapewniony podjazd ułatwiający wejście osobom poruszającym sie na wózku inwalidzkim. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w wyciąg dla niepełnosprawnych. Toalety na parterze oraz pierwszym piętrze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduja sie plany tyflograficzne oraz tablice informacyjne w języku Braille'a.  W pomieszczeniach bibliotecznych ze względu na zbyt wąskie przejścia między regałami, nie ma możliwości poruszania sie na wózku. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 

Parking znajduje się przed budynkiem. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Lasie, ul. Zakopiańska 59 Las, 34-323 Ślemień

Filia mieści się w budynku Przedszkola Publicznego na II piętrze. Przed wejściem do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście dla osób poruszających sie na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy, klatka schodowa bez pochylni oraz platform przyschodowych. Toaleta znajduje się na I pętrze i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się za budynkiem.Na parkingu wyznaczono miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Strona zawiera przełącznik rozmiaru czcionki.
 • Część elementów nietekstowych (zdjęcia, grafiki) w serwisie posiada alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Brak