Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Ślemieniu ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mirosław Midor z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e – mail na adres: iod@bibliotekaslemien.pl oraz korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
a) świadczenia usług Biblioteki,
b) prowadzenia statystyk,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

4. Postawa prawna przetwarzania danych:

a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO (w celu realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody np. w celu powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze).
c) art. 6 ust. 1 lit c RODO (Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) podmioty przetwarzające na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych zawartych z Administratorem, takie jak: Firma SOKRATES-software realizująca usługę elektronicznej wypożyczalni w tym rejestracji kont dla czytelników, podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną.

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody,
b) dane dotyczące realizacji zawartej umowy przez okres jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
c) dane dotyczące realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków,
d) dane dotyczące realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.

7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania danych osobowych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z usług Biblioteki.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.