Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Regulamin usługi bibliotecznej "Książka na telefon"

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ślemieniu

 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon” .

 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, chore, niepełnosprawne bądź niemające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie gminy Ślemień.

 4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

 5. Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w ustalonym z czytelnikiem terminie.

 6. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.

 7. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki zgodnie z § 1 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu Korzystania z Biblioteki.

 8. Książki można zamawiać telefonicznie w Bibliotece, w godzinach pracy placówki tj.: od wtorku do piatku 9.00 – 16.30 oraz w soboty 9.00 – 14.00 lub pisząc na adres kontakt@bibliotekaslemien.pl.

 9. Czytelnik chcący skorzystać z usługi powinien:
  a. zgłosić telefonicznie takie zapotrzebowanie i dokonać zapisu z pomocą Bibliotekarza,
  b. udostępnić dane osobowe niezbędne do wypełniania zobowiązania,
  c. poświadczyć je własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu usługi „Książka na telefon” oraz Regulaminu Korzystania z Biblioteki.

 10. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu zgodnie z pkt. 9.

 11. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonych pozycji, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić telefonicznie lub drogą e-mail zapotrzebowanie na odbiór materiałów przez pracownika Biblioteki przed upływem terminu zwrotu.

 12. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 5 Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książe na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.

 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.

   

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.bibliotekaslemien.pl. oraz wywieszane są w widocznym miejscu w Bibliotece.

 3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.bibliotekaslemien.pl oraz wywieszenie w widocznym miejscu w Bibliotece. Po upływie 21 dni od podania  informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 roku.